Stadium

Stadium

It takes 18 days for Ontario to grow enough wood to fill Toronto’s largest sports stadium.